Karar Tarihi: 18/05/1994 
Karar No     : KHK/528

            2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişitirilerek Kabilü Hakkında Kanunun bazı maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde değişiklik yapılması; 18/5/1994 tarihli ve 3990 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            MADDE 1- 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 8 inci maddesine (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve (f) bent harfi (g) olarak değiştirilmiştir.

            “f) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü”

            MADDE 2- 2992 sayılı Kanuna 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiş ve 13/A maddesinin numarası 13/B olarak değiştirilmiştir.

            “Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü

            Madde 13/A- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri, 244 ve 1173 sayılı kanunlarla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla şunlardır:

            a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası andlaşmlarla ilgili olarak görüş bildirmek,

            b) Bakanlığın ilgili birimlerinin temsilcileriyle birlikte, uluslararası andlaşmalarla ilgili çalışmalarla ilgili çalışmlara ve görüşmelere katılmak,

            c) Yurt dışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçları işleyenlerle ilgili olarak adli mercilere bilgi ve belge sağlanmasında yardımcı olmak,

            d) Cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma, tebligat, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi ve kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,

            e) Cezai konularda yabancı memleketlere gönderilen veya gelen evrak hakkında gerekli işlemleri yapmak,

            f) Bakanlık aracılığıyla yabancı ülkelerle yapılması gereken özel hukula ilgili adli yardımlaşma ve tebligat işlemlerini yürütmek,

            g) ceza ve özel hukuk alanındaki uluslararası andlaşmlaarla ilgili işlemleri yapmak,

            h) Nafaka alacaklaarnın yabancı ülkelerde tahsili ile ilgili andlaşmalara ait işlemleri yerine getirmek,

            i) Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek,

            j) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konularda çalışma yapan kuruluşların faaliyetlerine katılmak, Bakanlığın görev alanına giren konulardaku gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için gerekli işlemleri yapmak,

            k) Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuna ve Divanına türkiye aleyhine yapılan başvurular dolayısıyla bilgi ve belge sağlamak; gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı ve insan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığyla koordineli olarak başvuruya karşı yapılacak savunmaya oluşturmak ve gereken hallerde duruşmalara temsilci göndermek,

            l) Görev alanına giren konularda personelin yurtiçi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işlemleri yapmak,

            m) Bakanlığın görev alanına giren konulardaki ikili ve çok taraflı andlaşmalar ile uluslararası kuruluşların faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen tavsiye, karar gibi belgeleri Türkçeye çevirtmek, bunları derlemek ve arşivlemek, ilgli birimlere ve teşkilata duyurluması için gerekli işlemleri yapmak,

            n) İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek,

            o) Görev alanına giren konularda tüzük, yönetmelik tasarıların hazırlamak ve izlemek; yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,

            p)Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

            MADDE 3- 2992 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (h) ve (i) bentleri ile 10 uncu maddesinin (a), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve 9 uncu maddesinin mevcut (j), (k) ve (ı) bent harfleri sırasıyla (h), (i) ve (j) olarak, 10 uncu maddesinin (b), (c), (d), (g), (h), (i) ve (j) bent harfleri ise sırasıyla (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) olarak değiştirilmiştir

            MADDE 4- 2992 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin “Anahizmet Birimleri2 bölümünün (5) sıra numarasında kayıtlı birimden sonra gelmek üzere (6) sıra numarasıyla “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü”ibaresi eklenmiş, “Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” ibaresinin numarası (7) olarak değiştirilmiştir.

            MADDE 5- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (ı) ve (ıı) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

            MADDE 6- 2992 sayılı Kanuna aşağıdaki madde “Ek Madde 2” olarak eklenmiştir. 
            “EK MADDE 2-A) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan durumlarda, uzman ve usman yardımcıları, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, çözümleyici ve çözümleyici yardımcıları, mühendisler, teknisyenler, programcı ve programcı yardımcıları, bilgisayar işletmenleri, istatikçiler, anketörler, mütercimler, merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicil teşkilatı bilgi işlem merkezlerinde görev yapan bilgi işlem müdürleri, şube müdürleri, ve şefler kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sayısı ile yapılacak sözleşmenin usul ve esasları, ödenecek ücret miktarı ve diğer mali hakları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

            B) Uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan nitleklere ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır:

            a) Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

            b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

         c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

            d) İnglizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak,

            e) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

            Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olmayanlar bir daha sınava alınmazlar.

            Uzman yardımcılığına atananlar en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kayrıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar “Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı” unvanını alırlar.

            Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzman yardımcılığı sınavı ile uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanlığı yeterlik sınavının zamanı, şekli, esas ve usulleri ile sınav kurulunun oluşumu yönetmelikte gösterilir.

            Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanlığı yeterlik sınavında iki kez başarısız olnalar, Bakanlıkça kendilerine uygun bayka bir göreve atanırlar.”

            MADDE 7- 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun II inci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            GEÇİCİ MADDE 1- 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabula Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükümnde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 520 sayılı Kanun Hükmünde Karanameye göre alınan kadrolara yapılmış bilinan atamlar ve diğer her türlü işlemler yeni bir işleme gerek kalmaksızın 520 sayılı Kanun Hükmünde Karranamenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra da geçerliliklerini korurlar.

LİSTE: 1

          KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
          TEŞKİLATI : MERKEZ

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

Unvanı

Derecesi 

Serbest kadro adedi

Tutulan kadro adedi 

Toplam

Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler    Genel Müdürü

1

1

 

1

Genel Müdür Yardımcısı 

1

3

 

3

Daire Başkanı

1

7

 

7

Tetkik Hakimi

1

8

 

8

Tetkik Hakimi

2

10

 

10

Tetkik Hakimi

3

8

 

8

LİSTE: 2

          KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
          TEŞKİLATI : MERKEZ

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR


 

Unvanı

Sınıfı

Ek Gösterge

Derece

Serbest kadro adedi 

Tutulan kadro adedi

Toplam

Uzman

G.İ.H.

 

1

1

 

1

Şube Müdürü

G.İ.H.

 

2

2

 

2

Uzman

G.İ.H.

 

2

1

 

1

Şube Müdürü

G.İ.H.

 

3

3

 

3

Uzman

G.İ.H.

 

3

2

 

2

Şube Müdürü

G.İ.H.

 

4

5

 

5

Uzman

G.İ.H.

 

4

2

 

2

Şef

G.İ.H.

 

4

5

 

5

Şef

G.İ.H.

 

5

10

 

10

Uzman

G.İ.H.

 

5

2

 

2

Memur

G.İ.H.

 

6

15

 

15

Memur

G.İ.H.

 

9

15

 

15

Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni

G.İ.H.

 

5

2

 

2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

G.İ.H.

 

6

2

 

2

Uzman Yardımcısı

G.İ.H.

 

6

2

 

2

Kontrol işletmeni

G.İ.H.

 

7

2

 

2

Uzman Yardımcısı  

7

3

 

3

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

G.İ.H.

 

8

2

 

2

Uzman Yardımcısı 

G.İ.H.

 

8

3

 

3

Çözümleyici

G.İ.H.

 

5

2

 

2

Çözümleyici

G.İ.H.

 

6

2

 

2

Çözümleyici

G.İ.H.

 

7

2

 

2

Çözümleyici

G.İ.H.

 

8

2

 

2

Programcı

G.İ.H.

 

5

2

 

2

Programcı

G.İ.H.

 

6

2

 

2

Programcı

G.İ.H.

 

7

2

 

2

Programcı

G.İ.H.

 

8

2

 

2

Çözümleyici Yardımcısı

G.İ.H.

 

7

2

 

2

Çözümleyici Yardımcısı

G.İ.H.

 

8

2

 

2

Programcı Yardımcısı

G.İ.H.

 

7

2

 

2

Programcı Yardımcısı

G.İ.H.

 

8

2

 

2

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

 

7

1

 

1

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

 

8

1

 

1

Mütercim

G.İ.H.

 

1

3

 

3

Mütercim

G.İ.H.

 

2

3

 

3

Mütercim

G.İ.H.

 

3

3

 

3

Mütercim

G.İ.H.

 

4

3

 

3

Mütercim

G.İ.H.

 

5

3

 

3

Sekreter

G.İ.H.

 

10

6

 

6

Şoför

G.İ.H.

 

11

6

 

6

Hizmetli

G.İ.H.

 

11

6

 

6


 

           MADDE 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE  9-Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            Süleyman DEMİREL 
            CUMHURBAŞKANI

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan

   

M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. 

N. CEVHERİ Devlet Bakanı

Y. AKTUNA Devlet Bakanı

A. Ş. EREK Devlet Bakanı

İ. TEZ Devlet Bakanı

B.S. DAÇE Devlet Bakanı

T. AKYOL Devlet Bakanı

N. TEKİNEL Devlet Bakanı

N. KURT Devlet Bakanı

M. KAHRAMAN Devlet Bakanı

A.A. DOĞAN Devlet Bakanı

A. ATAÇ Devlet Bakanı

E. ŞAHİN Devlet Bakanı

N. TEKİNEL Devlet Bakanı

Ş. ERDEM Devlet Bakanı

M.S. OKTAY Adalet Bakanı

M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı

N. MENTEŞE İçişleri Bakanı

H. ÇETİN Dışişleri Bakanı

İ. ATTİLA Maliye Bakanı

N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı 

O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı

M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı

 

M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı

R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. MOĞULTAY Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı

 

M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı

V. ATASOY Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanı

D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı

 

A. ATEŞ Turizm Bakanı

H. EKİNCİ Orman Bakanı

R. AKÇALI Çevre Bakanı